Tužbeni zahtjev Sindikata Nova solidarnost vezano uz Sporazum o modelu INA MS odbijen kao neosnovan

5 October 2016, Komentari Comments Off on Tužbeni zahtjev Sindikata Nova solidarnost vezano uz Sporazum o modelu INA MS odbijen kao neosnovan

Tužbeni zahtjev Sindikata Nova solidarnost vezano uz Sporazum o modelu INA MS odbijen kao neosnovan

 

Krajem rujna objavljena je presuda na temelju tužbe koju je polovinom ožujka ove godine pokrenuo sindikat Nova Solidarnost kao tužitelj, protiv sindikata potpisnika Sporazuma (INAŠ-a, SING-a EKN-a), Radničkog vijeća INA,d.d. te INA,d.d. i INA MS.

Tužbenim zahtjevom tužitelj je tražio da sud presudom  utvrdi ništetnim Sporazum o modelu INA Maloprodajni servisi d.o.o. s naslova sklapanja Sporazuma tuženika na štetu radnika, a kojim se krše zakonska, radna i ljudska prava radnika maloprodaje Ine i moral društva.

Presuda:

 Odbija se tužbeni zahtjev.
Nalaže se tužitelju da nadoknadi tuženicima parnični trošak.

Presudu možete pročitati u cijelosti ovdje.

presuda_n_f

Izvadci iz presude:

Na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno kao i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka, sukladno članku 8. Zakona o parničnom postupku ovaj sud smatra da tužbeni zahtjev nije osnovan.“
….

„Pogrešno tvrdi tužitelj da se radi o prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti, pa da bi u tom slučaju govorili o neprenošenju ugovora na  novog poslodavca. Naime radi se o prijenosu operativnog upravljanja poslovanjem maloprodajnih mjesta te  nema zakonskih pretpostavki za primjenu članka 137. ZR-a tj. obvezi 4. tuženika (INA;d.d.) da ugovore o radu prenese na novog poslodavca. Stoga su u cijelosti neosnovani navodi tužitelja da „prebacivanje“ radnika predstavlja prenošenje ugovora o radu“

Iz sadržaja Sporazuma razvidno je da su socijalni partneri u postupku pregovaranja prije sklapanja razmatrali sve okolnosti i posljedice koje na radnika ima odluka 4. tuženika (INA,d.d.) o operativnom modelu upravljanja poslovanjem na maloprodajnim mjestima putem poduzetnika.“

Ne postoji zakonska zabrana da radničko vijeće i sindikat sklapa sporazum s poslodavcem, a kojim rješava određena pitanja važna za položaj radnika. Dapače, temeljna je uloga radničkog vijeća i sindikata promicanje i zaštita interesa svojih članova, a životno je i logično da se ta uloga kao i ovlaštenje koje radničko vijeće i sindikati imaju prema odredbama ZR-a ostvaruje u socijalnom dijalogu.“

Slijedom navedenog ovaj sud nije utvrdio da je člankom 1., stavak 7., člankom 4. i člankom 5. Sporazuma, kao niti bilo kojom drugom odredbom Sporazuma povrijeđen Ustav RH, prisilni propisi ili moral društva. Također nije utvrđeno da bi se sklapanjem Sporazuma obespravila osnovna prava radnika ili da bi Sporazum bio protivan zaštiti i interesima prava radnika. 4.tuženik (INA,d.d.) je donio poslovnu odluku o prijenosu operativnog upravljanja maloprodajnim mjestima na druge poduzetnike, između ostalog na 5. tuženika (INA MS), a koja odluka izravno utječe na prava i obveze radnika. Ovakva poslovna odluka neosporno stvara neizvjesnost oko položaja radnika te je u takvom slučaju od velikog značaja socijalni dijalog između poslodavca  te radničkog vijeća i sindikata, a kako bi se generalno zaštitila prava i interesi radnika.“
….

„U konkretnom slučaju postojala je neizvjesnost u pogledu radnog odnosa radnika 4. tuženika (INA,d.d.) zaposlenih na maloprodajnim mjestima i tu neizvjesnost otklonili su 1.-6. tuženici sklapanjem Sporazuma kojim su utvrdili osnovne načine postupanja u odnosu na prestanak radnog odnosa kod 4. tuženika, kao i prva tih radnika.
……..

Dakle, predmetni Sporazum sklopljen je u skladu s ovlaštenjima radničkog vijeća i sindikata, u skladu sa člankom 150. ZOO-a, a radi zaštite i promicanja prava i interesa svih radnika, te nije utvrđeno da bi Sporazum bio protivan Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu društva, odnosno ništetan u smislu članka 322.stavka 1 ZOO-a. Stoga je sud odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan.“