Referendum - INA MS

Kategorija Novosti
15 July 2015, Komentari Comments Off on Referendum – INA MS

Nakon nekoliko mjeseci, dugotrajni pregovori oko Sporazuma i Kolektivnog ugovora za model INA Maloprodajni servisi d.o.o. završeni su 10. srpnja 2015.

INA je polovinom 2013. započela sa uvođenjem PSUM modela kojim poduzetnicima daje na operativno upravljanje poslovanje BP u segmentu maloprodaje.
Uprava je nakon Pilot projekta od 20 BP donijela odluke o 40 dodatnih BP za PSUM model i odluku o nastavku uvođenja PSUM modela u cijelu maloprodajnu mrežu. Prethodno donesene Odluke Poslodavca o 60 BP biti će realizirane bez obzira da li su BP već predane na upravljanje ili će to tek biti.

Nakon što je započela primjena PSUM-a unatoč protivljenju Sindikata i Radničkog vijećate nakon saznanja o uvjetima rada radnika na tim BP (osnovna plaća manja, u pravilu, za cca 40 %, poduzetnik samostalno odlučuje o visini primanja svakog pojedinog radnika, nema naknade za prijevoz i dodataka na smjenski rad i rad blagdanom kao niti jedno od drugih materijalnih prava i naknada koje regulira Inski KU). Na taj način sveukupna materijalna primanja radnika manja su u odnosu na Inskog prodavača za više od 50%. Radnici imaju ugovore o radu na određeno vrijeme, u vremenskom trajanju uglavnom od 1-3 mjeseca.

Sindikalnim aktivnostima uspjeli smo odgoditi umanjenje primanja radnika maloprodaje kroz četiri godine, ali ne i zaustaviti uvođenje PSUM modela. Svjesni da su se uvjeti u kojima radimo promijenili (poslodavac i dalje
inzistira na optimizaciji troškova, a poglavito u dijelu troškova radne snage i poboljšanja kvalitete usluge, ima odluke o uvođenju PSUM modela za cijelu maloprodajnu mrežu, a da pitanja radnika Inine maloprodaje nije moguće riješiti unutar INA, d.d.), 20. siječnja 2015., a kako bi zaustavili daljnje uvođenje PSUM-a u maloprodajnu mrežu, Sindikati su podnijeli zajedničku inicijativu za pregovore oko budućeg poslovno održivog modela upravljanja INA maloprodajnim mjestima u okviru INA Grupe.

Završeni pregovori
Pregovori oko sklapanja Sporazuma o takvom modelu, sa svrhom zaštite i promicanja prava i interesa svih radnika, a kojim će se upravljanje maloprodajnim mjestima prepustiti društvu INA Maloprodajni servisi d.o.o. (INA MS), uz uvjet da najmanje 70 % radnika koji su sada zaposleni na maloprodajnim mjestima prihvate ugovor o radu u INA MS, završeni su u petak 10. srpnja 2015.

Uz Sporazum, socijalni partneri usuglasili su i nacrt budućeg KU koji bi se primjenjivao u INA MS od 1. siječnja 2016. godine, uz prethodno provođenje svih formalnih postupaka koji prethode potpisivanju KU.
Nakon što su pregovori o Sporazumu i KU između socijalnih partnera završeni, rezultat istih trebaju se potvrditi na nadležnim tijelima Poslodavca i socijalnih partnera.

Postupak očitovanja Sindikata treba završiti do 21. srpnja 2015. godine.

U slučaju prihvaćanja Sporazuma, od 15. rujna do 15. listopada 2015. započeo bi postupak prihvaćanja novih Ugovora o radu. Pod uvjetom da nove ugovore o radu prihvati najmanje 70 % radnika, INA donosi poslovnu odluku kojom će se operativno upravljanje poslovanjem maloprodajnih mjesta prepustiti društvu INA MS, uz sve prethodne obvezne postupke savjetovanja i informiranja sukladno internim aktima i zakonskim propisima.
Potpisani ugovori o radu aktivirali bi se početkom 2016. godine, odnosno sa danom preuzimanja pojedine BP od strane INA MS-a.
Najvažnije odredbe Sporazuma i KU odnose se na sigurnost zaposlenja, kontinuitet radnog staža, otpremnine, reguliranje visine plaće i drugih materijalnih prava, prijevoza, naknada, dodataka, obeštećenje. Radna, materijalna i sva ostala prava radnika iz KU bitno su povoljnija od onih koje imaju radnici PSUM-a, ali nepovoljnija od sadašnjih prava u INA, d.d.

Nakon okončanja cjelokupnog postupka i eventulanog sklapanja Sporazuma, detaljno ćemo vas obavijestiti o svim elementima Sporazuma i KU, a kako bi svaki radnik sam za sebe mogao donijeti odluku želi li prijeći na rad u INA MS ili ne.

I na kraju značajno je ponoviti da će u slučaju prihvaćanja novih ugovora o radu od najmanje 70% sadašnjih radnika INA donijeti poslovnu odluku o uspostavi modela upravljanja maloprodajnom mrežom kroz INA MS, a u slučaju prihvaćanja manjeg postotka radnika nastavit će se uvođenje PSUM modela u maloprodajnu mrežu.

REFERENDUMSKI LISTIĆ

INAŠ provodi Referendum među svojim članovima kako bi iskazali svoj, a koji će INAŠ uvažavati kod donošenja odluke. Nakon što ispunite i potpišete Referendumski_listic_INA_MS, isti skenirajte i proslijedite na INAŠ do 20.07.2015. (ponedjeljak) na e-mail: sindikat@inas.hr ili putem vašeg sindikalnog povjerenika.

Napomena:
dostavljeni referendumski listići isključivo su dostupni Sindikatu INAŠ